Szent István Egyetem

Takarmányozástani Tanszék

2009.09.23.

 Kezdőlap
Munkatársak
Tevékenység
Laborszolgáltatások
Diplomatervek
Tanszék története
Tananyagok
Linkek

 

 

 A Tanszék tevékenységei

 

Posztgraduális képzés keretében oktatott tárgyak

 

A tantárgy megnevezése: Takarmányozás-élettan

A tantárgyfelelős neve: Dr habil. Mézes Miklós tv. egyetemi tanár

Cél: A tantárgy célja az okszerű takarmányozást megalapozó élettani folyamatok, illetve a minőségi állati termék előállítást befolyásoló élettani-, biokémiai és takarmányozási módszerek ismertetése. Ezen belül kiemelten foglalkozik a hús- és zsírtermelés, valamint a tejtermelés és a szaporodás élettani- és biokémiai folyamataival, valamint az ezeket befolyásoló takarmányozási tényezőkkel. Tárgyalja emellett a takarmányozással, a takarmányok táplálóanyagaival, azok mennyiségével, illetve összetételével összefüggő állatfaji és életkori sajátosságokat.

 

Tantárgy megnevezése: Környezet-biokémia

Tantárgyfelelős neve: Dr habil. Szilágyi Mihály c. egyetemi tanár, tudományos tanácsadó

Cél: Az állat és a környezete között - elsősorban a takarmányokon keresztül - kialakuló kölcsönhatások, az állat anyagcseréjét, ezáltal annak produkcióját, reprodukcióját, a betegségekkel szembeni ellenálló-képességét is befolyásoló hatások biokémiai vonatkozásainak ismertetése, a nemzetközileg is újnak minősíthető tantárgy keretében. Az ember és az állat helye a “környezet”-ben, a talaj - növény - állat - ember táplálékláncban, e kapcsolat mai értelmezése, a bioszféra egyensúlyának megőrzése, a fenntartható környezet feltételeinek biztosítása, és mindezekben az agrárszakember felelősségének tudatosítása. A tantárgy keretében elsajátítandó ismeretanyag: az élőlények biokémiai adaptációja, enzimek és fehérjék a szubcelluláris védelemben, a nehézfémek környezet-biokémiája és detoxifikálásuk, antioxidációs folyamatok, biokémiai kölcsönhatások a növények és egyes állatcsoportok között, a táplálékok megválasztása az állatvilágban, a xenobiotikumok toxikobiokémiája, a fontosabb táplálóanyagok a táplálékláncban.

 

Tantárgy megnevezése: Takarmányvizsgálatok

Tantárgyfelelős neve: dr. habil. Vetési Margit egyetemi docens

Cél: A takarmányok táplálóanyag-tartalmának, -minősítésének módszereivel és értékelésével, valamint a takarmányvizsgálatok során kapott eredmények értelmezésével ismerteti meg a hallgatókat. Sor kerül az e téren kapott legújabb kutatási eredmények ismertetésére. A tanórákat a Takarmányozástani Tanszék (SZIE, MKK) minősített laboratóriumában tartjuk.

 

Tantárgy megnevezése: A minőségmenedzsment alapjai

Tantárgyfelelős neve: Dr. Husti István tv. egyetemi tanár

Cél: rendszerezett, tanulható formában bemutatni a minőségügy általános, és a vállalkozói gyakorlatban követendő, teoretikus és praktikus ismereteit, amelyek a vállalkozói keretek között nélkülözhetetlenek a minőségügy „kézben tartása”, menedzselése során. A minőség megtervezése. A minőséggel kapcsolatos költségek és gazdasági megfontolások. A minőségügyi rendszerek elemei.

 

Tantárgy megnevezése: Takarmánynövény-termesztés  

Tantárgyfelelős neve: Dr. Jolánkai Márton egyetemi tanár

Cél: A tantárgy célja a takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakképzés részeként a hallgatók részére olyan speciális növénytermesztéstani ismeretek oktatása, amelynek során megismerkedhetnek az állati takarmányozáshoz felhasználható növények ökológiai és gazdasági jellemzőivel, termesztésük, betakarításuk és hasznosításuk agronómiai módszereivel. A tantárgy keretein belül négy nagyobb tematikai egység foglalkozik a takarmánynövények felhasználási cél szerinti csoportjaival (gabonanövények, szálas- és zöldtakarmányok, keveréktakarmányok és egyéb takarmánynövények). A tárgy gyakorlati és önképzési elemekkel egészül ki.

 

Tantárgy megnevezése: Gyephasznosítás

Tantárgyfelelős neve: Dr. Szemán László tv. egyetemi docens

Cél: a továbbképzési szakirányú hallgatókat megismertetni a takarmánygyepekkel szemben keletkező elvárásokkal termesztési, hasznosítási, tervezési szinten a nemzetgazdaság és az EU belépés támasztotta igényeknek megfelelően. A tárgy lehallgatása után a hallgatók legyenek képesek az állattenyésztés igényeinek megfelelő nagy hozamú gyepek termesztésének és hasznosításának tervezésére, kivitelezésére, a tájgazdálkodás, a természetvédelem és a területfejlesztési gyepgazdálkodási feladatok megoldására, valamint a hozzá kapcsolódó szaktanácsadó és szakértői feladatok ellátására.

 

Tantárgy megnevezése: Takarmány-konzerválás és minősítés  

Tantárgyfelelős neve: Dr. Orosz Szilvia, egyetemi adjunktus

Cél: A tárgy oktatása során a hallgatók a graduális képzésük folyamán szerzett takarmány-konzerválási alapismeretekre támaszkodva megismerkednek a legkorszerűbb kis-, közép- és nagyüzemi módszerekkel, különös tekintettel az új adalékanyagokra és tartósítási technológiákra.

 

Tantárgy megnevezése: Ipari abrakkeverékgyártás és minősítés

Tantárgyfelelős neve: Dr. Hausenblasz József tudományos munkatárs

Cél: ismereteket nyújtani a kis- és nagyüzemi abrakkeverék-előállítás alap-, nyers- és kiegészítő anyagairól, berendezéseiről és technológiáiról, valamint az alapanyagok és abrakkeverékek minőségi követelményeiről és azok minősítési módszereiről. Témakörök: ipari abrakkeverékgyártás történeti kialakulása, jelentősége; alapanyag-ismeret; takarmányok szállítása, szárítása, tisztítása, tárolása; alapanyagok aprítása, mérése, keverése; különleges eljárások az ipari keveréktakarmány-gyártásban (hidrotermikus kezelések, préselés, zsírozás, melaszozás); keverőüzemek technológiai folyamatai (üzemlátogatás); takarmányok makro- és mikroszkópos vizsgálata (OMMI laboratórium).

 

Tantárgy megnevezése: Kérődző állatok takarmányozása

Tantárgyfelelős neve: Dr. Bedő Sándor egyetemi tanár

Cél: A kérődzők emésztési sajátosságai. A borjak emésztési sajátosságai. A borjak táplálóanyag-szükséglete és takarmányozása a tejtáplálás idején. A választott borjak és növendék üszők táplálóanyag-szükséglete és takarmányozása. A bárányok és növendékek táplálóanyag-szükséglete és takarmányozása. A hízómarhák és borjak takarmányozása. A legelő tehén táplálóanyag-szükséglete. A tejelőtehén takarmányai. Szántóföldi zöldtakarmányok. A rétek és a legelők jelentősége a tejelőtehenek takarmányozásában. Silózott takarmányok. Szénák. Abrakfélék. Egyéb takarmányok. A tejelő tehenek takarmányozási technológiái. Monodietikus és kombinált takarmányozási módszer. Az anyajuhok táplálóanyag-szükséglete. Fajtadifferenciált legeltetés, takarmányozás. Takarmányozás és ökológia a kérődzők takarmányozásában. A kérődzők takarmányozásának ökonómiája.

 

Tantárgy megnevezése: Sertések takarmányozása

Tantárgyfelelős neve:  Dr.Dr.h.c. Gundel János, egyetemi magántanár

Cél: A hallgatók megismertetése a sertések különböző korcsoportjainak és hasznosítási irányainak: táplálkozástani jellegzetességeivel (emésztés-élettani alapok, takarmányfelvétel, táplálóanyag-ellátás és termékminőség, táplálóanyag-ellátás és szaporaság); potenciális takarmányaival, az etethetőség lehetőségeivel és korlátaival; táplálóanyag szükségletével; gyakorlati takarmányozásával (adatbázisok használata, recept-összeállítás, fejadagok, takarmányozási tervek, etetési technológiák).

 

Tantárgy megnevezése: Baromfitakarmányozás

Tantárgyfelelős neve: dr. habil. Vetési Margit egyetemi docens

Cél: megismertetni a hallgatókat a különböző baromfifajok takarmányozásának alapelveivel, az egyes hasznosítási irányok táplálóanyag-szükségletével és takarmányozásával, a felhasználható baromfitakarmányok takarmányértékével. A tantárgy kiemelten kezeli a baromfi táplálóanyag-szükségletének és táplálóanyag ellátásának ismertetését, az energiaforgalom, valamint a baromfitakarmányok energia-értékelésének új rendszerét. Részletesen tárgyalja a nyersfehérje-, és aminosav-szükségleten alapuló fehérje-, ill. aminosavellátást, a zsírok és zsírsavak szerepét a baromfi takarmányozásában, ásványianyag- és vitaminellátást, valamint a hiányos ellátás következményeit, az antinutritív anyagok szerepét a baromfitakarmányokban. Tárgyalásra kerülnek a különböző baromfifajok és hasznosítási irányok takarmányozásának elméleti és gyakorlati megoldásai.

 

Tantárgy megnevezése: Lótakarmányozás

Tantárgyfelelős neve: dr. Hausenblasz József tudományos munkatárs

Cél: Új ismeretek átadása a sport- és haszonló takarmányozás témaköréből a gyakorlatban és a kutatásban dolgozó szakmérnök hallgatók számára. A tantárgy keretében a hallgatók megismerhetik a lovak fehérje- és energiaellátásának új szempontjait. A lótakarmányok különböző előkészítésének korszerű módszereit. A sport és tenyészlovak takarmányozásában alkalmazható új takarmány-kiegészítőket és alkalmazásuk módját. Ismereteket szerezhetnek a lovak anyagforgalmi vizsgálatának szerepéről és alkalmazási lehetőségeiről.

 

A tantárgy megnevezése: Nyúltakarmányozás

 A tantárgyfelelős neve: Balláné Erdélyi Márta

Cél: A nyúltakarmányozás tekintetében a cél az, hogy gyakorlat orientált formában kerüljenek bemutatásra a nyúltakarmányozás aktuális kérdései. Témakörök: a házinyúl - takarmányozás szempontjából fontos - emésztési sajátságai, a különböző életkorú és hasznosítású nyulak takarmányozása, a Magyarországon ma működő takarmányozási módszerek bemutatása, a házinyúlra speciálisan jellemző takarmányártalmak, a természetszerű nyúltartás takarmányozási vonatkozásai, a forgalomban lévő nyúltápok és etető, itató berendezések bemutatása, értékelése.

 

Tantárgy megnevezése: Takarmányártalmak

Tantárgyfelelős neve: dr. Mézes Miklós tv. egyetemi tanár

Cél: A tantárgy keretében ismertetésre kerülnek a takarmányokban előforduló mérgező anyagok metabolizmusának útjai, és a folyamatokat befolyásoló tényezők. Egyes toxikus anyagcsoportok között foglalkozik a tantárgy az aminosav mérgezésekkel, a zsírok avasodásával és a peroxidált zsírok okozta mérgezésekkel, valamint a vitamin toxikózisokkal. Tárgyalja a fémek által előidézett toxikózisokat, a nitrát - nitrit mérgezést. Ismertetésre kerülnek a takarmányok egyéb toxikus és antinutritív hatású anyagai. Az egyes fontosabb növényvédőszer csoportok, rodenticidek, kemoterapeutikumok által okozott mérgezések után a fontosabb takarmányokban előforduló mikotoxinok és az általunk okozott mikotoxikózisok, valamint a mikotoxin mentesítés lehetőségei kerülnek tárgyalásra.

 

Tantárgy megnevezése: Anyagforgalmi betegségek

Tantárgyfelelős neve: dr. Gaál Tibor egyetemi tanár

Cél: a tárgy keretében először átfogóan (minden állatfajra vonatkozóan) ismertetésre kerül az anyagforgalmi betegségek/zavarok kialakulásának oktana. Főbb témakörök: folyadék- és sav-bázis egyensúly zavarai, hiánybetegségek, az ásványi anyagforgalom eltérései, a szénhidrát-, a zsír- és a nitrogén-anyagcsere zavarainak alapjai.

Ezt követően a különböző haszonállatok sajátos metabolikus zavarainak ismertetésére kerül sor. Minden érintett állatfaj (kérődzők, ló, sertés, baromfi) esetében ismertetjük a Magyarországon leggyakoribb, valamint az EU területén is előforduló anyagforgalmi zavarokat, amelyek a gazdaságos termelést akadályozzák. A legfontosabb témakörök állatfajok szerint:

Kérődzők: ellési bénulás, zsírmáj-betegség, ketózis, acidózis, csontlágyulás

Sertés: vitamin- és nyomelem-hiányos állapotok, malacok hipoglikémiája, izomelfajulásos kórképek

Ló: ásványianyag-forgalmi zavarok, lipémia, bénulásos izomfesték-vizelés

Baromfi: vitamin- és nyomelem-hiányos állapotok, perózis, csontrendszerbetegségek

 

Tantárgy megnevezése: Takarmányozás-higiénia

Tantárgyfelelős neve: Dr. Rafai Pál tanszékvezető egyetemi tanár

Cél: A takarmány nemcsak az állati termék-előállítás hatékonyságát határozza meg döntő mértékben, de jelentős szerepe van számos (klinikai és szubklinikai) betegség előidézésében is. A tantárgy összefoglalja mindazokat az ismereteket, amelyek segítségével megérthető a takarmányra visszavezethető betegségek keletkezése, kórfejlődése, felszámolása és megelőzése. A tárgy keretében a következő főbb témakörök kerülnek megtárgyalásra: A keverék takarmányok mikrobiológiai szennyezettsége és a szennyezettség állategészségügyi következményei. A takarmány-összetevők kémiai bomlása és következményei. A takarmányt szennyező mikroszkopikus gombák. A fuzárium-toxinok hatása a háziállatfajok termelésére és egészségére. A fuzáriotoxikózisok megelőzésének lehetőségei. Állati eredetű hulladékokból készült fehérjelisztek felhasználása. A salmonella kérdés. Probiotikumok. Takarmány mintavétel, a takarmányok állategészségügyi (kémiai, mikrobiológiai) minősítése.

 

Tantárgy megnevezése: Állattenyésztési ágazatok ökonómiája

Tantárgyfelelős neve: Dr. Illés B. Csaba egyetemi docens

Cél: A tantárgy a legfontosabb állattenyésztési (szarvasmarha, sertés, baromfi, juh) ágazatok általános öko­nómiai sajátosságaival, szerkesztésével, a termékpálya, az ágazati méret meghatározásával, a létesítő tervezéssel, a technológiai változatok gazdasági értékelésével, az egyes termelési szakaszok, hasznosí­tási irányok ráfordítás-hozam kapcsolataival, a takarmányozás ökonómiai kérdéseivel, valamint az ágazatoknak a feldolgozó és kiszolgáló tevékenységekkel való összefüggéseivel foglalkozik.

 

Tantárgy megnevezése: Környezetvédelem és takarmányozás

Tantárgyfelelős neve: Dr. Teér György egyetemi docens

Cél: A takarmánybázis fajlagos hozamnövelése, további termelésátlag-emelésre alapozott bővítési lehetőségei úgy tűnik, kimerülő-félben vannak, illetve a környezet komoly veszélyeztetése nélkül nem folytatható. A mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékek takarmányozási célú felhasználása olyan forrásokat von be a takarmánybázis bővítésébe, amelyek enélkül veszendőbe mennének. Igy, miközben a termelési folyamat veszteségeit csökkentik, a termelés rentabilitását javítják. Ez a módszer egyben a környezetvédelem egyik legfontosabb, reciklizációs alapelvének is megfelel. A tárgy ennek szellemében tisztázza a témakör alapfogalmait, jelentőségét, a melléktermékek hasznosításának lehetőségét, feltételeit, a mezőgazdasági és élelmiszeripari melléktermékek csoportosítását, majd részletesen bemutatja e csoportokat és takarmányozási célú felhasználásuk körülményeit.

 

Tantárgy megnevezése: Környezetbarát takarmányozási rendszerek

Tantárgyfelelős neve: dr. Márai Géza egyetemi adjunktus

Cél: Környezetbarát állattartási rendszerek, fogalmak, módszerek stb. meghatározása és értékelése. A környezetállapot és takarmányozási összefüggéseinek feldolgozása. Natúr, integrált, ökológiai, biodinamikus takarmányozási rendszerek, feltételek és végrehajtás. A környezetbarát takarmányozás és a végtermékminőség összefüggései, valamint az értékesítés lehetőségei.

 

Tantárgy megnevezése: Minőségellenőrzés

Tantárgyfelelős neve: Dr. Márkus Gábor főosztályvezető, OMMI

Cél: a hallgatók ismeretanyagának bővítése, a takarmányok gyártása-, forgalmazása-, forgalomba-hozatala, e tevékenységek engedélyezése és ellenőrzése, valamint a gyártás és forgalmazás minőségbiztosítása tárgykörökben.

 

Tantárgy megnevezése: Vállalkozás menedzsment

Tantárgyfelelős neve: dr. Székely Csaba egyetemi tanár

Cél: A tantárgy célja a vállalkozások létesítéséhez, működtetéséhez és tervezéséhez kötődő legfontosabb ismeretek elsajátíttatása. Témakörök: a vállalkozás fogalma, típusai, a vállalkozói magatartás, a vállalkozások létesítése, a vállalkozások döntéseit, irányítását és tervezését támogató módszerek, a projekt fogalma és típusai, projekttervezés, üzleti tervezés, stratégiai tervezés és menedzsment.